Algemene voorwaarden

Februari 2024

1. Inleiding

1.1 Hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, dient er voor te zorgen dat de voorwaarden waaronder Human Nature Films haar diensten aanbiedt helder zijn en er tussen partijen geen misverstanden zullen ontstaan.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

1.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Human Nature Films wijst de toepasselijkheid van de door haar opdrachtgever gehanteerde Algemene (inkoop-) Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2. Offerte

2.1 Human Nature Films zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2 Human Nature Films stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Human Nature Films bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.

2.3 Alle door Human Nature Films opgegeven offertes c.q. tarieven zijn geheel vrijblijvend en een maand geldig. Human Nature Films is slechts aan haar opgave van prijzen c.q. tarieven gebonden, indien de betreffende opdracht binnen zeven dagen door haar opdrachtgever is aanvaard.

2.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Human Nature Films hanteert een vergoeding van 0,35 per gereden kilometer of de volledige kosten van openbaar vervoersreizen.

2.5 Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte en factuur worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en dienen zelf door de opdrachtgever te worden afgedragen.

3. Betalingscondities

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt voor aanvang van werkzaamheden 50% voorschot op de indicatieve begroting van Human Nature Films gefactureerd. Human Nature Films zal haar werkzaamheden pas aanvangen als het voorschot ontvangen is. De overige 50% dient – afhankelijk van het beschrevene in de opdrachtbevestiging/ getekende offerte- door de opdrachtgever, na goedkeuring van de preview te worden betaald. Na ontvangst van het volledige bedrag gaat Human Nature Films over tot het leveren van het eindproduct.

  1. Uitvoering

4.1 Human Nature Films zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

4.2 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Human Nature Films mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige en duidelijke gegevens of materialen. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Human Nature Films zijn verstrekt, heeft Human Nature Films het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de geldende prijzen en tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 In het geval dat haar opdrachtgever de inhoud van de opdracht wenst te wijzigen, dient opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen schriftelijk aan Human Nature Films mede te delen. Alle meerkosten als gevolg van dergelijke wijzigingen komen ten laste van de opdrachtgever.

4.4 Alvorens tot productie wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

4.5 Eventuele klachten over de werkzaamheden van Human Nature Films dienen door haar opdrachtgever binnen twee dagen zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk aan Human Nature Films te worden gemeld.

4.6 Indien een klacht gegrond is, zal Human Nature Films in de gelegenheid worden gesteld om haar werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Human Nature Films slechts aansprakelijk zijn binnen grenzen van artikel 9.

  1. Inschakelen van derden

5.1 Human Nature Films is namens de opdrachtgever gemachtigd derden in te schakelen voor de totstandkoming van het concept en verzorgt alle communicatie tussen de verschillende partijen. Het is de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, niet toegestaan direct contact op te nemen met eventueel ingeschakelde derden.

5.2 Indien Human Nature Films op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Human Nature Films namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

5.3 Human Nature Films is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die worden doorgevoerd door derden nadat de overeenkomst tussen Human Nature Films en haar opdrachtgever is gesloten met haar opdrachtgever te verrekenen.

  1. Auteursrecht

6.1 Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Human Nature Films. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Human Nature Films de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle Human Nature Films – producties rust het auteursrecht. Een Human Nature Films -productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Human Nature Films. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Human Nature Films.

6.2 Tenzij anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

6.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Human Nature Films te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Human Nature Films openbaar te maken of te verveelvoudigen.

6.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Human Nature Films jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

6.5 Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op derden zónder schriftelijke toestemming van Human Nature Films. Alle schade die hieruit voorvloeit met betrekking tot het copyright zoals beschreven in artikel 6.1 komen volledig ten laste van de opdrachtgever.

6.6 Human Nature Films heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

7. Betalingscondities

7.1 Voor aanvang van de werkzaamheden factureert Human Nature Films 50% van de aanneemsom. De overige 50% dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien na het verstrijken van deze termijn door Human Nature Films nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

8. Contractsduur en uitvoeringstermijn

8.1 De overeenkomst van opdracht tussen Human Nature Films en haar opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 Niet-tijdige levering door Human Nature Films welke het gevolg is van een omstandigheid die niet binnen haar macht ligt, geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Human Nature Films.

9. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

9.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst van opdracht ten alle tijde schriftelijk opzeggen.

9.2 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.3 Indien de overeenkomst van opdracht tussentijds wordt opgezegd door Human Nature Films verliest Human Nature Films haar aanspraak op betaling, behoudens voor zover de reeds verrichte werkzaamheden van nut zijn voor haar opdrachtgever.

9.4 in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Human Nature Films vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Human Nature Films op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddelijk opeisbaar.

  1. Aansprakelijkheid

10.1 Human Nature Films is niet aansprakelijk voor enige schade die haar opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van Human Nature Films in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Met name is Human Nature Films ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

  1. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door Human Nature Films redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

11.2 In het geval dat Human Nature Films ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens haar opdrachtgever heeft voldaan en ten behoeve van haar opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht- en aan de reeds verrichtte werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt- is Human Nature Films gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Human Nature Films te voldoen.

  1. Vindplaats en wijziging voorwaarden

12.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam en worden standaard per mail naar opdrachtgever toegezonden.


KvK: 57835470 | BTW: NL852757177B01 | Bank IBAN: NL94 INGB0007858626